کنفرانس سالانه ایکاوی در شهر کلن، المان: مشارکت سیاسی زنان

کنفرانس کلن از سری کنفرانس های سالانه ایکاوی با مدیریت روحی شفیعی و رویا کاشفی و مشارکت دکتر ژاله گوهری، دکتر صدیقه وسمقی و منصوره شجاعی موضوع مورد بحث: مشارکت سیاسی زنان که از مباخثی است که بتازگی جای خود را در گفتمان سیاسی زنان باز کرده است. در این زمینه پرسش های بسیاری مورد بررسی و نقد قرار گرفتند. آیا درست است که رنان در رژیم هائ ضد مردمی و غیر دموکرتیک مشارکت سیاسی داشته باشند؟ آیا اگر زنان خود را از مسئله قدرت سیاسی کنار بکشند مردان برای آنان و به نفع آنان وارد عنل خواهند شد؟ آیا زنان باید به انتظار بنشینند تا رژیمی دموکراتیک سرکار آید و آنگاه وارد قدرت سیاسی شوند؟ سوالاتی از این دست مورد بحث کنفرانس ایکاوی بود

مطالب مرتبط