سیروس آموزگار ، مردی از تبار مردان نامدار ایران ما را ترک کرد

به توصیه دوستی پیش نویس کتاب خاطرات خود را برای ایشان فرستادم بامید آنکه نگاهی به آن بیاندازد. نوشته را تا به آخر خواند و اشتباهات لغوی، نوشتاری و تاریخی هر صفحه را در حاشیه گوشزد کرد. قول داده بودم اولین نسخه چاپی را شخصا به ایشان تقدیم کنم. دریغ که این فرصت از دست رفت و ان مرد نازنین ما را ترک کرد.

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز

مرده آنست که نامش به نکویی نبرند.

مطالب مرتبط