روز نه به حجاب اجباری

فردا سه شنبه روز اعتراض به حجاب اجباری در ایران است. زنان دهه هاست که علیه حجاب اجباری ایستادگی کرده اند و تاوان آن را نیز داده اند، با انیهمه موج فشار و دستگیری های بیرویه در هفته های اخیر به ویژه تاکید بر موضوع حجاب باعث شد که گروهی از زنان روز سه شنبه را روز نه به حجاب اجباری اعلام کنند. با همه زنان و دخترانی هستیم که به حجاب اجباری نه میگویند.

مطالب مرتبط