دسته: دسته‌بندی نشده

زنان و خشونت های خیابانی در ایران. ویدیویی که توسط ایکاوی برای 8 مارس 2021 و بعنوان بخشی از تشکل های زنان انتشار یافت

.

نوشته ای از جف سبو از دانشگاه نیویورک حیوان نشر: مجله فلسفه، شماره 110،زمستان 2022 انسانها بیلیونها جاندار غیر انسان را در سال میکشندو این روند رو به افزایش است و خطری برای محیط...

پدر بزرگ مادری من، ابراهیم سعید ملقب به پی سپار از شاعران جوان کرمان در زمان خود بود که نامش در انتولوژی شاعران کرمان آمده است. از او یک قصیده طولانی در وصف عشق نا کام یک شاهزاده هندی به پسری از خانواده ای پایین تر و چند قطعه شعر دیگر در دفتر خاطرات مادرم بجای مانده است.

سمینار در بلژیک و سخنرانی در مورد جایگاه زن در خانواده و مفهوم خانواده بعنوان نهاد زیر بنایی جامعه