دسته: کتاب‌ها

بوی خوش زغفران

خاطرات دوران کودکی ، نو جوانی و بزرگسالی نویسنده است که در سال 1997 در لندن به زبان انگلیسی انتشار یافت.

سروده های عاشقانه

سروده های عاشقانه ترجمه تعدادی از اشعار برندگان ۹ دوره شاعران جوان بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی است که توسط روحی شفیعی به انگلیسی برگردانده شدند. این کتاب در ایران به چاپ رسیده است.

رمان قلب های انار

Pomegranate Hearts : Rouhi Shafii, ISBN:095444814-6, Shiraz Press, 2006, Price : £9.99  Available at: www.Amazon.co.uk  Description ‘Pomegranate Hearts’ is an historical as well as a political love story, set in the city of Kerman...

پرندگان مهاجر

Migrating Birds A selection of poems by  Jaleh Esfahani Tanslated from Persian by Rouhi Shafii Migrating Birds Published by ………… First published in 2006 Jaleh Esfahani is known to be the author of this...

دروازه‌های تمدن بزرگ

این کتاب در حال چاپ و انتشار است. .” دروازه های تمدن بزرگ آغاز و پایان زندگی هر انسان حکایت آنی است که زیستن را تجربه کرده است. حکایاتی از فراز و فرود ما...