بوی خوش زغفران

خاطرات دوران کودکی ، نو جوانی و بزرگسالی نویسنده است که در سال 1997 در لندن به زبان انگلیسی انتشار یافت.

من هستم که می اندیشم

در پاسخ به دکارت، فیلسوف فرانسوی که گفته بود: ” من می اندیشم، پس من هستم”، ژاله اصفهانی، شاعر آزاده ایرانی، زاده  شهر عشق و شاعری و زنده رود اصفهان، در شعری به همین...

سروده های عاشقانه

سروده های عاشقانه ترجمه تعدادی از اشعار برندگان ۹ دوره شاعران جوان بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی است که توسط روحی شفیعی به انگلیسی برگردانده شدند. این کتاب در ایران به چاپ رسیده است.

رمان قلب های انار

Pomegranate Hearts : Rouhi Shafii, ISBN:095444814-6, Shiraz Press, 2006, Price : £9.99  Available at: www.Amazon.co.uk  Description ‘Pomegranate Hearts’ is an historical as well as a political love story, set in the city of Kerman...