ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران

ائتلاف بین المللی علیه خشونت در اایران

International Coalition Against Violence in Iran (I.C.A.V.I)

ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران (ایکاوی) توسط تعدادی از ایرانیان که معتقد به ضرورت مبارزه با خشونت گسترده در ایران هستند و با پشتیبانی  افراد، گروه ها و سازمانهائی که به حقوق بشر بعنوان امری جهانی و غیر قابل تفکیک مطا بق با منشور سازمان ملل باور دارند بوجود امده است. 

ایکاوی با هر گونه عملکرد خشونت آمیز در قالب عرفی، حقوقی، جسمانی، روانی، کلامی و یا بصری که بعنوان ابزار سرکوب اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و یا فردی علیه فرد (از هر رده اجتماعی) و یا گروه (زنان و کودکان) و یا اقلیت های مذهبی و قومی بکار گرفته شود مخالف است.  

ایکاوی بر این باور است که قانونی کردن خشونت وخشونت دولتی در هر شکل و با هر درجه، موجب رشد و گسترش  خشونتهای سنتی و فرهنگی و اجتماعی و افزایش جرم و جنایت در جامعه ایرانی است. 

منشور ایکاوی  

ایکاوی بر این اعتقاد است که تغیر اساسی و پایدار در راستای جامعه ای توام با صلح و ارامش تنها با بکارگیری روشهای غیر خشونت امیز و در یک پروسه طولانی اموزشی ممکن است. 

  • ایکاوی  بر این اعتقاداست که خشونت گسترده در جامعه ایران در اشکال و سطوح گوناگون طی دهه های گذشته به حد هشدار دهنده ای افزایش یافته است.
  • ایکاوی براین اعتقاد است که از میان بردن خشونت تنها با احترام به حق حیات و حرمت انسانی ولغو کلیه قوانین خشونت زا وبا گسترش حکومت قانون بر اسا س استانداردهای بین المللی و با استفاده از شیوه ها مسالمت امیز امکان پذیر است.

 ایکاوی بر این اعتقاد است که استقرار حقوق ذکر شده در زیر صرفنظر از جنس، مذهب، قومیت، و گرایشهای جنسیتی حق احاد مردم ایران است:

ازادی بیان و شرکت در اجتماعا ت

ازادی اعتقادات

ازادی تغییر مکان و مسکن و مسافرت

ازادی انتخاب حوزه اموزشی و کار

ازادی در ازدواج و زندگی مشترک

ازادی در انتخاب پوشش و نحوه ان

 استراتژی ایکاوی

مشارکت فعالانه در مباحثی که در حال حاضر در جامعه مدنی ایران در زمینه اصلاحات قانونی و تغیر رویه ها نسبت به مسئله جرائم و مجازاتها در جریان است.

مشارکت فعالانه در زمینه اموزش، تحقیق وکمپین حول مباحث روز با برگزاری کنفرانس، گارگاه و نشست های گوناگون.

تماس با جامعه بین المللی و اگاهی رسانی نسبت به موقعیت ایران و جلب حمایت و همبستگی انان.

ایکاوی از تمامی افراد، سازمانها، و گروههائی که در درون و یا  بیرون از ایران ، با تمام و یا بخشی از دیدگاهها و نظرات همسو با ایکاوی هستند  و با تمام و یا بخشی از منشوران توافق دارند دعوت میکند با پشتیبانی خود و با هم در راهی صلح امیز بسوی محو همه اشکا ل خشونت که چون بلا بجان جامعه ایرانی افتاده است گام برداریم.

بیائید تا با هم براهی رویم که :

مهاتما گاندی در هند با فلسفه سا تیاگراها (نیروی حقیقت) به ان اعتقاد داشت.

مارتین لوتر کینگ در امریکا  برای از میان بردن تبعیض در جامعه امریکائی گام بر داشت.

نلسون مندلا در افریقای جنوبی زندانبانان خود را بخشید و از ان راه ایجاد کمیسیون وحقیقت یابی و اشتی ملی را میسر ساخت.

لیما بووی درلیبریا  به 14 سال جنگ داخلی ان کشور پایان داد.

این راه ماست. راه ایران در قرن بیست و یکم