باید بروم

مژگان ساغر

از هیت داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی

باید بروم و

فراموش کنم

آنچه را که بیادگار گذاشتی

دست بکشم.

Mojgan Saghar

One of the judges in the poetry prize, Jaleh Esfahani Foundation 2020-21

Translated by: Rouhi Shafii

I have to leave

And forget

All you left me

As a souvenir.

مطالب مرتبط