بگذار به تو فكر كنم

مژگان ساغر

از داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی 2020-21

بگذار به تو فكر كنم

به تو_

كه تمام كلمات عاشقانه در انحصار توست

تمام نگاه‏ها دربند چشمانت

تمام دوستت‏دارم‏ها

بگذار به تو فكر كنم

و به دوست داشتنت

كه زيبا‏ترين اتفاق دنياست

و تو را بنويسم

آن‏چنان كه هستی

بگذار به دوست داشتن تو فكر كنم.

Mojgan Saghar

One of the judges at Jaleh Esfahani poetry prize, 2020-21

Translated by: Rouhi Shafii

Let me think of you

Let me think of you

Of you

Who has the monopoly

To all the words of love

All the gazes frozen into your eyes

And all I love you “s”?

Let me think of you

of loving you

which is the most beautiful occurrence

in the world

and write you

as you are

let me think of loving you

مطالب مرتبط