ایران در پرتگاه فقر، خشونت و فقدان مدیریت

کشورمان ایران بیش از همیشه در دایره فقر و خشونت و مدیریت بیکفایت و سر در گمی فرو رفته است.

از زمان روی کار آمدن آقای رییسی شرایط اجتماعی و سیاسی کشور سمت و سویی بی سرانجام و نا همگون با خواست ای مردم و عدم مدیریت با کفایت هر چه بیشتر بسوی پرتگاهی میرود که پایان آن نا معلوم است.

افزایش هزینه زندگی و عدم دسترسی مردم به حداقل آنچه زندگی را آسانتر میکند و بالا رفتن تصاعدی کالاهای روزمره مورد نیاز تا بدانجا پیش رفته است که حتی نان، یعنی این کالای غذایی اولیه کارگر و طبقه کم در آمد نیز جیره بندی شده است. از سوی دیگر سرکوب و بزندان افکندن معترضین از یکسو و اعتراضات مردمی کارگران و معلمان و دیگر گروههای اجتماعی موجب شده است که بسیاری از تجمعات مورد حمله نیروهای انتظامی و سپاه قرار گرفته و با آنها با خشن ترین شیوه برخورد شود.

اینکه راه برون رفت از شرایط حاکم بر ایران تنها با سرنگونی و از میان برداشتن حاکمان امروزین تنها راه نجات ایران است شکی نیست. اما اینکه چگونه میتوان ایران را از چنگال حاکمان بیکفایت و فاسد کنونی نجات داد سوالی است که تا کنون با همه فداکاری ها و تلاش های آنان که دل در گرو نجات کشور بسته اند، تا کنون پاسخی درست برای آن یافت نشده است.

مطالب مرتبط