روز بین المللی منع خشونت علیه زنان بر زنان و دختران ایران که سربلند با قامتی رسا در برابر حکومت اسلامی ایستاده اند مبارک باد.

این روزها همه ما روزگاران سختی را میگذرانیم. روزهایی شناور در امید از آینده ای روشن پس از به گور سپرده شدن حکومت اسلامی و بیم از انکه چه بهایی را باید برای رسیدن به ان سکوی آزادی از این حکومت پرداخت کنیم. واقعیت ان است که مردم ایران، اکثریت مردم ایران از خط قرمز ترس و وحشت از خشونت و وحشی گری بازوهای سرکوب حکومت اسلامی گذشته اند. اما ان بازوان سرکوب با هدایت مردی دیوانه قدرت، همچون همه دیوانگان تاریخ سر ان دارد که تا آنجا که میتواند برای ماندن بر قدرت پوشالای خود فرزندان ایران را قربانی کند.

این روزها ما و ایران در اقیانوسی از سرگردانی و بیم و جهانی فراتر و پر از امید هر روز در خیابانی و میدانی و بزنگاهی فریاد میزنیم که دیگر بس است. گورتان را گم کنید. به گورهای هزاران ساله تان باز گردید که پیامبرانتان در انتظار نشسته اند.

جهان ار آن جهانیانی است که در پی زندگی آزاد و فارغ از ترس و وحشت از شما هستند. مردم ایران هزاران بار گفته اند و نوشته اند و فریاد زده اند و بر دیوار شهر نقش و نگار کشیده اند آن روزی را که دیگر شما نیستید و پرنده آزادی بر فراز شهر چهچه آزادی سر میدهد. ما به آرزوی ان روز، روز جهانی منع خشونت از زنان را گرامی میداریم.

مطالب مرتبط