راهی که میرویم راهی است به پیروز ی بر حکومت جهل و تاریکی

ایمان بیاوریم به راهی که میرویم.
گشت ارشاد تعظیل شد!

در آغاز حکومت اسلامی هنوز نقشه و راهکار معینی برای آ زار و اذیت زنانی که با آن حکومت ناسازگار بودند و ان را شرمی برای تاریخ میدانستند پیدا نشده بود.طی سالها جنگ و گریز ما زنان با انها و تصمیم قاطع حکومت اسلامی برای ساختن پرچم اسلام شان که وجود نداشت مگر آنکه زنان ایران را بزیر چادر و چاقچور و حجاب اجباری کشند تا به جهان نشان دهند که ایران « اسلامی» شده است!
زنان اما از همان ابتدا با قاطعیتذکامل نشان دادند که هرگز به نماد حکومت اسلامی مبدل نخواهند شد و تشدند. در این راه قربانی ها بسیار بودند. یاد هما دارابی کرامی باد که خود را در میدان تجریش در اعتراض به همین حجاب آتش زد.
طی این سالهای سیاه که حکومت اسلامی ایران و ایرانیان را بروز سیاه تشاند، رقم زنانی که توسط اوباشو ارازل حکومت آزار دیدند و تحقیر شدند از حساب خارج است.
زنان اما با قاطعیت در همه این سالها در اشکال پنهان و اشکار پرچم حکومت اسلامی را در نیمه راه نگه داشتند تا آنکه امروز شاهد آتش گرفتن آن هستیم.
برای تخقیر زنان میلیاردها هزینه کردند. مزدوران نرینه و مادینه را بکار گرفتند تا دختران و زنان آزاده ایران را آزار دهند، با خشونت دستگیر کنند و به بازداشتگاههای ببرند که در نهایت گور خودشان د ر آنجا کنده شد آن روز که مهسا را ربودند و خواستند به آن دختر کرد ناز شست تشان دهند.
مهسای کرد، سنی با خود کلیدی بهمراه داشت که پس از کشته شدنش درهای بسته ترس از دستگیر شدن و تحقیر شدن را گشود و زنان و دختران با ان خشم فرو خورده دهها سال به خیابان آمدند و در رسای مهسا و دیگر دختران ایران گور اولین نماد تحقیر حکومت، یعنی گشت ارشاد را کندند.
یک قدم به جلو. یک پیروزی کوچک تعطیلی گشت ارشاد است که امروز خبر ان در جهان انتشار یافت. گشای که گویا بودجه ان از بودجه آموزش و پرورش ایران بیشتر بود. برای چه؟
برای به زنجیر کشیدن زنانی که هرگز اجازه ان را ندادند.آمروز این پیروزی قدمی اولیه در باز پس گرفتن سرزمین مان از دزدان و اشغالگران اسلامی است. آن را به جشن بنشینیم اما بدانیم که این اولیه قدم در پیروزی ما بر آنهاست. نور بر تاریکی. حق بر ناحق.
در راهی درست گام بر میداریم.
تعطیلی گشت ارشاد آغاز سرنگونی همه ارگانها و نهادهای حکومت اسلامیست. براهی که می رویم و میروید ادامه دهید. پایان ان راه نابودی حکومت اسلامی و آغاز پیروزی مردم ایران برهبری زنان ایران است.

مطالب مرتبط