حمله شیمیایی به دانش آموزان مدارس دخترانه در ایران

جمهوری اسلامی ایران تا به امروز مرتکب هزاران جنایت علیه بشریت شده است. اما شاید دهشتناکترین ان حمله به دختران دانش اموز و در برخی موارد دانشجویان با گازهای شیمیایی است که بیش از هزار کودک را مسموم کرده است. حکومت اسلامی که در شناخت و دستگیری معترضین توانایی بسیار بالایی از خود نشان داده است هنوز عوامل جنایت علیه کودکان را اعلام نکرده است. این بدان جهت است که آن عوامل از درون نیروهای خودی و بدستور رهبران جنایتکار حکومتی صورت گرفته است و گرنه تا کنون میبایست ریشه چنین جنایتی شناخته شده و از ان جلوگیری و عوامل ان دستگیر شده باشند. حکومت اسلامی تا به امروز هزاران جنایت علیه ایرانیان انجام ٔاده است. دستگیری ها و شکنجه ها و سلولهای انفرادی و تجاوزات جنسی و حبس های طولانی بی معنا برای گناه ناکرده و ایجاد محدودیت دستیابی به اینترنت و جاسوسی و دخالت در زندگی افراد و دزدی های کلان و خرد و فروش بخش هایی از ایران به خارجیان با عقد قراردادهای طولانی و کشتار مخالفان در خارج مرزها و جنایات اقتصادی و معیشتی و هزاران جنایت دیگر. اما مسموم کردن جسمانی کودکان دبستانی از یکسو و نشان دادن تصاویر بیشرمانه روابط جنسی بیمار گونه به کودکان برای مسموم کردن روان انها از نوع جنایت هایی است که در جهان بینظیر است. ما با نوشتن و گفتن و انتشار واقعیت این جنایات به جهانیان وظیف داریم که ماهیت واقعی حکومت جنایتکار اسلامی و رهبر خود شیفته و سادیست ان را افشا کنیم. ما باید دست در دست هم تیشه به ریشه تفکری بزنیم که بین دو جنس بشر تفاوت و تمایز اساسی قایل است. ما باید به انها و جهان بگوییم که:

بنی ادم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند.

مطالب مرتبط