نوروز آمد و ما هنوز در رسای فرزندان از دست رفته اعتراضات پس از کشته شدن مهسا/ژینا امینی مینویسیم و دادخواهی میکنیم.

نوروز امسال شاید یکی از بی سر و صدا ترین نوروزها بود. گرچه در ایران بسیاری مردم سعی کردند سال نو را بر حسب عادی دیرین به جشن بنشینند، اما غم از دست دادن صدها جوان و خانواده های داغدار که در هر کوی و برزن همه از آنها خبر دارند از یکسو و گرانی و اقتصاد ورشکسته از سوی دیگر مجال جشن و سرور سال نو را از مردم گرفته بود.

در سرزمینی که ما زندگی میکنیم، شهر لندن، دوستی در شب سال نو وارد 30 امین روز اعتصاب غذای خود بود روبروی وزارت خارجه و تعدادی از ایرانیان گرد او جمع شده بودند. ما نیز با توجه به فضای سنگین حاکم بر جامعه ایرانیان داخل و خارج کشور نوروز زا در پستوی خانه نگه داشتیم تا روزی که بتوانیم در کوچه و خیابان کشورمان ایران آن را بجشن بنشینیم با ساز و دهل و سرنا و بدون حضور سنگین و ننگین اخوند و عمله و اکره آنها که بیش از 44 سال نوروز ایرانیان را انکار کردند و بعوض سعی بر آن کردند تا تولد امامان شیعه را جایگزین جشنی کنند که 3 هزار سال سابقه تاریخی دارد.

نوروز اکنون نه تنها جشن سال نو ایرانیان است بلکه در کشورهای دیگر، تاجیکستان و افغانستان و چند کشور دیگر و در شهرهای مختلف جهان از سوی حدود 300 میلیون نفر جشن سال بشمار میرود. . در این سالها رسم بر این شده است که برخی دولت ها نیز برای رضایت شهروندانی که نوروز را جشن میگیرند، آن را برسمیت بشناسند. امسال در کاخ سفید امریکا نوروز با حضور رییس جمهور و همسرش و با سخنان زنی ایرانی که قرار است فرماندهی فضا نوردان را در یک مسافرت به ایستگاه فضایی بر عهده داشته باشد برگزار شد. زنان ایرانی که در کشور خود حق انتخاب پوشش نیز از آنها گرفته شده است، اکنون در سرزمین های بیگانه برای همه زنان جهان افتخار می افرینند. ما را چه باک که کوردلان، مغر پوسیده حتی بر تارک موی ما نیز زنجیر بسته اند. آنجا که توانسته ایم، آنا را با توانایی های خود شرمسار تاریخ کرده ایم.

در این نوروز که ما بجای رقص و پایکوبی و گرامیداشت روز نو فصل بهار، به عزای دخترکانی هستیم که حکومت جهل و جنایت آنها را از دامان خانواده ربود، نشسته ایم. یادشان گرامی: نیکا، مهسا و آن 60 کودکی که کودکی نکرده توسط جانیان حکومتی ربوده شده و بقتل رسیدند. سال 1402 و سالهای پیش رو را بیاد آنها و عهد به آنکه قاتلان همه آنها را در دادگاههای آینده با حاکمانی که حکم به قتل کودکان ما دادند گرامی میداریم.

مطالب مرتبط