روز ۲۹ اوریل، روزی بیاد ماندنی در تاریخ اعتراضات ایرانیان مقیم لندن و اروپا

در هوای نسبتا مناسب لندن هزاران ایرانی بهمراه وحید بهشتی، خبرنگاری که بیش از دوماه در اعتصاب غذاست از لندن ای بسوی مقر نخست وزیر لندن راهپیمایی کردند. در این راه خبرنگاران بسیاری مراسم را بصورت زنده پخش میکردند و مردم بسیاری نیز از درون اتوبوس ها و در پیاده روها با تحسین راهپیمایان را تشویق میکردند.

در برابر ساختمان نخست وزیری سخنرانان بسیاری خواسته های راهپیمایان را تکرار کردند: تحریم سپاه از سوی دولت بریتانیا. سپاه که بالاترین بودجه و درامد ایران از نفت را در شکم برآمده خود میبلعد و صرف آتش افروزی در منطقه و جهان میکند و در درون ایران بعنوان بازوی سرکوب رهبر حکومت اسلامی معترضان شکنجه کرده و بقتل میرساند. سپاه پاسداران از ابتدای تاسیس تیز تعلقی به ایران و حفظ منافع ایرانیان نداشت و ثروت مرم ایران را در راه جاه طلبی های رهبر و فرماندهان خود بهمراهی اسلامگرایان منطقه بر باد میدهد. ثروتی که باید برای آبادانی کشور و رفاه مردم ایران بکار رود در جنگ های نیابتی و آشوب افکنی در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان بکار گرفته میشود.

مردم ایران اکنون بخوبی میدانند که اگر دست سپاه از ثروت مردم کوتاه شود رهبر حکومت اسلامی نیز ایران را به ایرانیان واگذار خواهد کرد. ما از دولت بریتانیا و نخست وزیر أقای سوناک میخواهیم که به وعده پیش از نخست وزیری خود عمل کنند و سپاه را در لیست سازمانهای تروریستی که جایگاه آن است قرار دهند تا دست آن از منطقه و ایران کوتاه شود. تا کشور ایران از حکومت جهل و جنایت کوتاه شود. تا ایرانیان بتوانند سرنوشت خود را خود بدست گیرند و با جهان سازش کنند. با متطقه در صلح و ارامش کنار آیند. حکومت اسلامی و بازوی قدرتمند و ثروتمند آن که با هزینه از سفره مردم ایران به آخرین سلاح های انسان کش محهز است در صورتیکه مورد تحریم قرار گیرد و نتواند به جهان پول ایرانیان و سلاح های ساخت خود و روسیه را صادر کند ، ایرانیان و متطقه و جهان روی آرامش خواهد دید. مردم ایران با جهان سر جنگ ندارند. ایرانیان مردمی صلح جو هستند و خواستار همزیستی با همسایگان و منطقه و جهان هستند. حکومت اسلامی حاکم بر ایران طی ۴۴ سال ایران را بعنوان کشوری خشن و جنگ طلب به جهان حقه کرده است. خواست ما آن است که با یاری کشورهایی که صلح و دوستی ملت ها را طلبند، حکومت اسلامی در ایران را بیکباره از بن برکنیم و بحای آن نهال دوستی ببار اوریم.

مطالب مرتبط