آیا دستگیری و شکنجه وکشتن معترضان به ثبات حکومت اسلامی ایران کمک میکند؟

پاسخ به این سوال در یک کلمه آن است که در این 4 دهه حکومت سردمداران هرچه در توان داشتند برای خاموشی معترضان بکار بردند، آنجا که تواستند کشتند و در زندان شکنجه کردند اما صدای اعتراض مردم ایران هرچه بلندتر شد تا امروز که همه جهان از چهره واقعی رهبران جمهوری اسلامی با خبرند. همه جهان، حتی اگر بزبان نیاورند باز هم در خلوت خود به این باورند که حکومت اسلامی در ایران با زور و شکنجه و زندان است که به حیات خود ادامه داده است.

همه جهان میداند که جکومت اسلامی در ایران با نیمی از جمعیت آن کشور، یعنی زنان در حال جنگ خانه به خانه و کوچه به کوچه است. زنان، یعنی نیم جمعیت ایران با ایستادگی در برابر زور و ستم و تجاوز حکومتی که در قانون و جامعه و محل کار و دانشگاه و مدرسه و بیش از آن در خانه و خوابگاه شخصی آنها را تنها نمی گذارد و با وضع قوانین و مقررات بیهوده و بی معنای و بی محتوا و خارج از زمان و مکان سعی در آن دارد که قوانین پوسیده از قبور در آمده اسلامی را به آنها در قرن 21 بقبولاند.

آکنون پس از سالها جنگ و گریز برای پوشاندن زنان در حجاب اجباری به این واقعیت اعتراف کرده اند که جمهوری اسلامی بدون حجاب زنان معنا ندارد! زنان ام میگویند که جمهوری اسلامی در قرن 21 اصولا بی معناست!

مطالب مرتبط