رونمایی از کتاب دروازه های تمدن بزرگ

این کتاب حاصل چندین سال کار مداوم است که بصورت خاطرات بازگوی زندگی های همه ما در قرن بیستم است. شما در هر صفحه ان اصویر زندگی خود را خواهید یافت. گاه شاد و گاه ناشاد. گاه رنگین و گاه بی رنگ.

مطالب مرتبط