کشتن فرزندان ایران بدست حکومتی که ایران را بگروگان گرفته است و بازدید خانم السیف معاون کمیساریای عالی سازمان ملل از ایران

در چند هفته گذشته حکومت اسلامی حاکم بر ایران باز هم دست به کشتار جوانانی زد که در زندان اسیر بودند. امنون خانم ندا السیف معاون کمیساریای عالی حقوق بشر شازمان ملل روانه ایران است. ایشان قرار است در زمینه «اعدام» و «حقوق زنان» به ایران سفر کند. ما از ایشان میخواهیم که به احترام همه انهایی که برای ازادی حق انتخاب پوشش کشته و یا زندانی شدند بدون روسری از زندانها بازدید کنند. در زندانهای حکومت اسلامی دهها زن همچون نرگس محمدی برنده صلح نوبل در اعتراض به شرایط خفقان آور حاکم بر ایران عمر هدر میدهند. ما از ایشان میخواهیم که با عدم رعایت حجاب اجباری در ایران احترام خون مهسا و نیکا و دهها زن و دختری را که قربانی حکومت اسلامی شدند را احترام بگذارند. حکومت اسلامی در استانه انتخابات فرمایشی از سفر خانم اسیف میتواند نهایت بهره برداری سیاسی را داشته باشد. اجازه ندهید حضور شما مهر تایید بر اعمال جنایتکارانه حکومت ایران بزند.

مطالب مرتبط