روز یکشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۴ وعده ما در پاریس کتابخانه نشر ناکجا تا در باره « کتاب تمدن بزرگ» که حاصل سالها ست صحبت کنم و به سوالات شما پاسخ دهم.

مطالب مرتبط