بهاران نرم نرمک از راه میرسد

بهار و سال ۱۴۰۳ خورشیدی بر همه ملیت ها و کشورهایی که نوروز را جسن میگیرند مبارک باد.

نوروز در ایران فرا میرسد با نسیم نوروزی و ترنم امید که سالهاست مردمان آن سرزمین به ان دلبسته اند.

نوروز در ایران در میانه گرانی و فقر و بی سر و سامانی و سرکوب. در نیانه آنچنان فساد حکومتی که کشور هزاران ساله ایران هرگز بیاد نداشته است.

نوروز امسال اما روی دیگر آن سرزمین پهناور و مقاوم را بنمایش میگذارد. مقاومت مردم در برابر حکومت عاصب و رقص و شادی آنها در میدانهای شهر و نوای موسیقی که ندای آزادی دارد. نوروز را بجشن بنشینیم که نوای شادی و روز نو را با خود بهمراه دارد.

نوروزتان مبارک

مطالب مرتبط