کتاب ها

۱- بوی خوش زعفران ( خاطرات) به زبان انگلیسی

۲- قلب های انار ( رمان تاریخی) به زبان انگلیسی

۳- دروازه های تمدن بزرگ ( خاطرات اجتماعی/سیاسی)

۴- ترجمه تعدادی از اشعار ژاله اصفهانی به زبان انگلیسی ( پرندگان مهاجر)

۵- ترجمه اشعار شاعران جوان بزبان انگلیسی ( سروده های عاشقانه)

۶- آرژانتین و کودتای پرون

۷- مبارزات زنان ویتنام در دوران اشغال امریکا

۸- کوتای شیلی و سرنگونی دولت النده

۹- بازبینی ۶ کتاب بزبان فارسی خاطرات دوران زندان زنان

۱۰- باز بینی ۴ کتاب به زبان انگلیسی برای نشریه ان لاین Exile Writers Ink

11- مجموعه اشعار بزبان انگلیسی که در حال انتشار است.

مطالب مرتبط