بزودی « دروازه های تمدن بزرگ» از سوی نشر نوگام انتشار خواهد یافت.

کتاب جدید خاطرات سیاسی/اجتماعی نویسنده روحی شفیعی است که در بیش از ۴۵۰ صفحه تاریخ اجتماعی حدود ۹۰ سال گذشته ایران را در قالب خاطرات بازگو میکند. تاریخ رونمایی کتاب ۲۵ نوامبر در لندن. بامید دیدار.

مطالب مرتبط