دسته: عکس ها

عکس های کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های بین المللی در لندن

کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های بین المللی در لندن: خشونت و تبعیض علیه زنان : ایکاوی و غفو بین الملل و کیهان لندن پرده رنج نامه ای که توسط زنان شهرهای مختلف ایران...