آیا تراژدی فلسطین پایانی ٔدارد؟

هر چه زمان میگذرد راه بر آزادی مردم فلسطین از اشغال سرزمین هاشان و کشتار مردم باریکتر و صعب العبور تر میشود.

تراژدی مردم فلسطین تنها توسط اسراییل اشغالگر خلاصه نمیشود. در درون سرزمین های اشغالی اکنون گروههای اسلامگرای افراطی راه را بر هر گونه صلح نا هموارتر و مشکل تر میکنند. پس از حادثه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که گروه تند رو حماس با حمله به اسراییل و کشتار تعدادی مردم و گروگان گرفتن تعدادی دیگر آغاز شد، دولت راست گرای اسراییل که همواره در صدد نابودی مابقی سرزمین های فلسطینی ها بود فرصت را غنیمت شمرد و با حمله به غزه و نابودی همه زیر بنای ان و اواره کردن دو میلیون مردم و کشتار هزاران و زخمی کردن هزارانی دیگر با مردم فلسطین آن کرد که هیچ قوم تجاوز گری در جهان امروز با دشمنان خود نیز نمی کند.

اکنون از نوار غزه جز تلی خاک و مردمی گرسنه و آواره و بی سر پناه چیزی باقی نمانده است. دولت راست گرای اسراییل با استفاده از فرصتی که حماس برای ان فراهم کرد نوار غزه را انچنان نابود کرد که جایی برای ماندن در ان نیست. حکومت های طرفدار اسراییل تیز با انکه دم از توقف خشوت و خروج اسراییل از ویرانه غزه را میدهند ، در عمل با ارسال اسلحه بیشتر انکشور را به نابودی کامل غزه تشویق میکنند.

کسی بفکر ان طفل شیر خواره بی مادر و ان مادر بی خانمان و ان پدر نا امید از زندگی و سرگردان نیست. سیاست ورزان فلسطینی نیز در فکر پیدا کردن راه حل اساسی برای ایجاد شرایط صلح تیستند و صد البته که دولت راست گرای حاکم بر لسراییل نیز از این موقعیت استفاده میبرد و به کشتار ادامه میدهد. اه که ملتی چون ملت فلسطین چگونه تنها و بی سر پناه و بی حامی در سرزمینی که همسایه اشغالگر انها قصد ربایش همه ان را دارد چقدر تنها مانده اند!

مطالب مرتبط